Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προέβη στην δημοσίευση διαγωνισμού για την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (ΤΥ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ, ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ (Παραδοτέο 4.5.4)(Αρ. Διαγωνισμού 26/2020),

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4650447

Leave Comment