Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) ιδρύθηκε το 1989 και παρά το γεγονός ότι είναι ένα “νέο” ακαδημαϊκό ίδρυμα, αναπτύσσεται ταχέως, με περισσότερους από 7000 φοιτητές, 104 εργαστήρια και 750 καθηγητές και μέλη του προσωπικού. Το ΠΚ κατατάσσεται στα κορυφαία 351-400 πανεπιστήμια στον κόσμο, σύμφωνα με τις τελευταίες κατατάξεις των Times World Higher Education World University Rankings.

Το ΠΚ έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και αρκετούς δημόσιους και ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς. Το 2017, η χρηματοδότηση έρευνας από εξωτερικές πηγές ανήλθε σε €15 εκατ. Το ΠΚ συμμετέχει σήμερα σε 153 έργα, από τα οποία τα 116 είναι έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στα πλαίσια των προγραμμάτων πλαισίων «Ορίζοντας 2020», «Erasmus+», «Δικαιοσύνη», «Ζωή», «Κόστος», «ΠΠ7» και «Interreg». Σημαντικό μέρος της εξωτερικής χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου προέρχεται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (RPF). Το ΠΚ βραβεύθηκε με σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος RESTART 2016-2020 για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία του ΙΠΕ. Το ΠΚ διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην εκτέλεση ερευνητικών έργων. Οι διοικητικές υπηρεσίες του ΠΚ μπορούν να παρέχουν πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση έργων.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο θεσμοθετήθηκε το 2010 ως η πρώτη ερευνητική μονάδα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΩΚ-ΠΚ). Διαδραματίζει βασικό ρόλο στη θαλάσσια έρευνα της Λεκάνης της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου και το πεδίο δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει φυσική ωκεανογραφία, επιχειρησιακή ωκεανογραφία, ωκεανογραφικές βάσεις δεδομένων, και θαλάσσια βιολογία.

Η θαλάσσια βιολογική έρευνα στο ΠΚ επικεντρώνεται στη διερεύνηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και της αφθονίας στη Λεβαντίνη, σε ολόκληρο το οικοσύστημα για τα θαλάσσια τροφικά πλέγματα και στη χαρτογράφηση των παράκτιων περιοχών στην Κύπρο. Στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων, η ομάδα καταδύσεων του ΩΚ-ΠΚ καταγράφει τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις στα θαλάσσια ενδιαιτήματα στην Κύπρο, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κροατία με σκοπό τη δημιουργία καταδυτικών διαδρομών για προώθηση εναλλακτικού τουρισμού. Το ΩΚ-ΠΚ διεξάγει επίσης εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκτελεί αναλύσεις ύδατος για συγκεντρώσεις θρεπτικών. Ειδικότερα, το ΩΚ-ΠΚ συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τη θαλάσσια ζωή, η οποία είναι απαραίτητη για τον καθορισμό της νομοθεσίας σχετικά με την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Επιπρόσθετα, σημαντική έμφαση δίνεται σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Το ΩΚ-ΠΚ αξιολογεί επίσης τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω της μελέτης της βιοποικιλότητας παρακολουθώντας φυσικές παραμέτρους και καταγράφοντας τα χωροκατακτητικά είδη.

Η επίσημη ιστοσελίδα του ΠΚ είναι: http://www.ucy.ac.cy
Η επίσημη ιστοσελίδα για το ΩΚ του ΠΚ είναι: http://www.ucy.ac.cy/oceanography