ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τον Καλλικράτη (Ν.3852/2010) και το άρθρο 194, παρ. 1, οι περιφέρειες μπορούν να έχουν μια αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία για την επιστημονική και τεχνική τους στήριξη σε αναπτυξιακά θέματα. Ως εκ τούτου, η τέως αναπτυξιακή εταιρεία «Ενεργειακό Γραφείο Νομού Δωδεκανήσου Α.Ε.», διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε αναπτυξιακά θέματα, αποτέλεσε την Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου (με την υπ’ αρ. 27292/2705/18.5.2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου).

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τον Ιανουάριο του 1998 η τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Ρόδου, Δήμος Κω, Δήμος Καλύμνου, Δήμος Νισύρου) και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, προέβη στην ίδρυση Περιφερειακού Ενεργειακού Γραφείου, το κόστος λειτουργίας του οποίου συγχρηματοδοτήθηκε για τα τρία πρώτα χρόνια από το Πρόγραμμα SAVE II της Ε.Ε. DG XVII (Αρ. Συμβ. ΧVII/4.1031/96-203).

Απετέλεσε δε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Κοινοτικού Προγράμματος SAVE II, τον διακρατικό διαχειριστή των Ενεργειακών Γραφείων της Κορσικής και της Σαρδηνίας που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ίδιο Πρόγραμμα, ενώ είχε την τεχνική στήριξη των εταιριών FAST Ιταλίας, ADEME Κορσικής, Α.Π. Θεσσαλονίκης, καθώς και τη στήριξη της AREAM (Ενεργειακό γραφείο Μαδέρα Πορτογαλίας) και των ISLENET και FEDARENΕ.
Στην πορεία, το Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο λόγω της δυναμικής του, της εμπειρίας του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων καθώς και του έμπειρου εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού του, αποτέλεσε την Αναπτυξιακή Εταιρεία της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου με σκοπό την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου (ωρίμανση έργων στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ, σχεδιασμός και υλοποίηση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, κλπ).

Η τέως εταιρεία «Ενεργειακό Γραφείο Νομού Δωδεκανήσου Α.Ε.», διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΝΑΔ στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους και έχοντας ικανότατο στελεχιακό δυναμικό με μεγάλη εμπειρία σε αναπτυξιακά θέματα, αποτέλεσε την Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η Αναπτυξιακή εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ήταν εταίρος των έργων:
— «ΕΝΕΡΓΕΙΝ- Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο» στα πλαίσια των στρατηγικών έργων του Προγράμματος Ελλάδα Κύπρος 2007-2013.
— «SHAPES: Ανταλλαγή κοινών εμπειριών και καλών πρακτικών για την υποστήριξη του δημιουργικού δυναμικού στη Μεσόγειο» του προγράμματος MED 2007-2013.
— «SCORE: Αειφόρος κατασκευή σε αγροτικές και ευαίσθητες περιοχές για ενεργειακή αποδοτικότητα» του προγράμματος MED 2007-2013.

Επί του παρόντος, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αποτελεί μέρος της κοινοπραξίας των ακόλουθων έργων:
— «CO-CREATE- Δημιουργία ενός δικτύου ανταγωνιστικών cluster στην περιοχή της Μεσογείου με τη συμβολή του δημιουργικού κλάδου» του προγράμματος INTERREG MED
— «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ: Ψηφιοποίηση και Προσβασιμότητα Πολιτισμικού Προϊόντος (οπτικοακουστικό, έντυπο, μουσικό)», του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
— «RECREATE -Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο περιφερειών» του προγράμματος INTERREG EUROPE.
— «EUREGA -Γαστρονομικές Περιφέρειες της Ευρώπης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης» του προγράμματος INTERREG EUROPE.

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.readsa.gr