Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου. Οι κυριότερες αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν:

-τη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών, καθώς και αρχαιολογικών επισκοπήσεων,
-την οργάνωση, λειτουργία και ίδρυση αρχαιολογικών μουσείων,
-τη συντήρηση, αναστύλωση, προστασία και προβολή των αρχαίων μνημείων Πρώτου και Δεύτερου Πίνακα, των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Οι σκοποί του Τμήματος Αρχαιοτήτων περιλαμβάνουν επίσης τη χρήση των μνημείων και μουσείων για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Προς επίτευξη των στόχων αυτών διοργανώνονται συνέδρια, διαλέξεις και εκθέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Μια άλλη δραστηριότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η οποία προέκυψε τα τελευταία χρόνια, είναι η συμβολή του στην ίδρυση ιδιωτικών/θεματικών μουσείων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Τμήμα Αρχαιοτήτων διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων του προσωπικού του.

Το έργο του Τμήματος Αρχαιοτήτων δημοσιεύεται μέσω των δύο ετήσιων εκδόσεών του: της Επιστημονικής Επετηρίδος του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου και της Ετήσιας Έκθεσης του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Επίσημη Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument