Διοργάνωση 1ης Εκδήλωσης Συμμετοχικών Διαδικασιών

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει την 1η εκδήλωση συμμετοχικών διαδικασιών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου -Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» με ακρωνύμιο ΑΝΔΙΚΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020.

Η εκδήλωση συμμετοχικών διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στις 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 1:00 μ.μ.

Κύριος στόχος της εν λόγω εκδήλωσης αποτελεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η κατάρτιση στρατηγικών αξόνων για την προώθηση και δικτύωση του τουριστικού προϊόντος.

Οι επιμέρους στόχοι της εν λόγω εκδήλωσης είναι οι εξής:
• Αξιοποίηση γνώσης και εμπειρίας των διαφόρων ομάδων συμμετεχόντων,
• Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση εμπλεκομένων σε θέματα καταδυτικού τουρισμού και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος,
• Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ ομάδων διαφορετικών συμφερόντων,
• Αποτελεσματικός συντονισμός φορέων με αρμοδιότητες στη διαχείριση καταδυτικού τουρισμού και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/339525126726780/?active_tab=discussion

Leave Comment