Δικαιούχος 2 (Δ2): ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και Δημιουργία ενός Αναπτυξιακού μοντέλου για τον καταδυτικό τουρισμό –Συγγραφή: Πρωτοκόλλου και οδηγιών ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών διαδρομών, Οδηγού καλών πρακτικών για προστασία θαλάσσιας ζωής, Επιχειρηματικού Σχεδίου και Προτάσεων βελτίωσης νομοθετικού πλαισίου» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Σχεδιασμός και Δημιουργία ενός Αναπτυξιακού μοντέλου για τον καταδυτικό τουρισμό –Συγγραφή: Πρωτοκόλλου και οδηγιών ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών διαδρομών, Οδηγού καλών πρακτικών για προστασία θαλάσσιας ζωής, Επιχειρηματικού Σχεδίου και Προτάσεων βελτίωσης νομοθετικού πλαισίου» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΆΔΑ – ΚΎΠΡΟΣ 2014-2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη

Προϋπολογισμός: 35.955 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Συνοπτικά Στοιχεία

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2808/08-02-2021
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και Δημιουργία ενός Αναπτυξιακού μοντέλου για τον καταδυτικό τουρισμό Συγγραφή: Πρωτοκόλλου και οδηγιών ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών διαδρομών, Οδηγού καλών πρακτικών για προστασία θαλάσσιας ζωής, Επιχειρηματικού Σχεδίου και Προτάσεων βελτίωσης νομοθετικού πλαισίου» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA ΕΛΛΆΔΑ – ΚΎΠΡΟΣ 2014-2020
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΔΙΚΑΤ: «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για τον Σχεδιασμό και τη Δημιουργία ενός Αναπτυξιακού μοντέλου για τον καταδυτικό τουρισμό.Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες έρευνας αγοράς (CPV 79310000-0), Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια (CPV 75112100-5), Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων (CPV: 71241000-9)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ANΑΘΕΣΗΣ: Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται σε 35.955,00 (τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι και την 10ηΙουνίου 2021, πλην της περίπτωσης να παραταθούν οι συγκεκριμένες δράσεις μετά από σχετική έγκριση του εταιρικού σχήματος του Έργου ή/και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19-02-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Πλ. Ελευθερίας 1, 1ος όροφος, Τ.Κ. 85131, Ρόδος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Στον σύνδεσμο παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης:

https://www.readsa.gr/wp-content/uploads/2021/02/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%9A%CE%97%CE%9C%CE%94%CE%97%CE%A3.pdf

Leave Comment