Πράξη

Οι αναμενόμενες εκροές από την πράξη είναι οι εξής:

– ανάδειξη 8 περιοχών ως θεματικών τουριστικών προορισμών (επιλογή θέσεων για ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων με χρήση του μοντέλου καταλληλότητας)
– μελέτη πεδίου και συλλογή πρωτογενών στοιχείων τόσο για το φυσικό περιβάλλον, όσο και για το πολιτισμικό απόθεμα στις επιλεχθείσες θέσεις (Ενδεικτικές Περιοχές (EL): Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Φούρνοι, Σάμος, (CY): Δασούδι, Αμαθούντα))

Με βάση τις αναμενόμενες εκροές, ο βασικός στόχος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, είναι η αύξηση του αριθμού επισκέψεων σε τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα αναμένεται αύξηση 10% επί του αριθμού καταδυομένων το 2013 (ήτοι 23.000 επισκέψεις κατ’ έτος) ενώ στην Κύπρο αναμένεται 5% επί του αριθμού των 380.000 επισκέψεων του 2015 (ήτοι 19.000 επισκέψεις κατ’ έτος).